Fenster schliessen

Die letzen Änderungen

(seit 13.05.2016)

Wurfmeldung Sayuri-Kensha
Reiko †
Saphira †
Siri †
>Sayuri <> Kensha 2016

WWW..AT

Unsere Seiten


*Zucht vom Urteilskreuz

>Sayuri <> Kensha 2016

>Shira <> Kensha 2014
Emiko (H)

>Yoso <> Kensha 2013
Daku (R)
Danshei (R)
Danshi (R)
Daiji (H)
Dakara (H)

>Shira <> Daitan 2012
Chiko (R)
Chiasa (H)
Chiyoko (H)

>Mori <> Daitan 2012
Banshu (R)
Bisho (R)
B´Akemi (H)
Beniko (H)
Biyo (H)

>Shira <> Miki 2011
Aibo (R)
Akiko (H)
Akina(H)
Akira (H)

>Mori <> Kuroi 2011
Zen (R)
Zoi gai no (H)
Zsa Zsa (H)

Yakki (R)
>Shira <> Miki 2010
Yokan (R)
Yashin (R)
Ya (H )
Yala (H)
Yama (H)
Yosogai no (H)
Yuki (H)

>Mori <> Miki 2009
Xen
Xeros

>Shiba<>C´Yoshiro 2008
Wataru (R)
Washimi (H)

>Shiba <> Shiro 2008
Vasco (R)
Vashikiro (R)
Vaishavi (H)
Vanida Makita (H)

>Shiba <> Maru 2006
Uljas (R)
Umo (R)

>Shiba <> Akio 2005
Tara (H)
Tesaiga (H)
Tiara (H)
Tikara (H)

>Shiba <> Tochi 2002
Simba (R)
Sumo (R) †
Saphira (H) †
Samira (H)
Siri (H) †
Sonka (H) †

>Saza <> Akiro 2002
Reiko (R) †
>Saza <> Akiro 2001
Rabea (H)

Quan (R) †
Quincy (R)
Quinto (R)
Quiers (H) †
Quiska (H) †

>Saza <> Akiro 2000
Percy (R)
Pirot (R) †
Poet (R)
Portos (R)
Pearl (H)
Prosa (H) †

>Saza <> Akiro 1999
Okuma (R)
O´Shoko (R)
O`Hara (H)

*Zucht kara Shiawase

>Siri <> Miki 2008
Daijo (R)
Dairiseki (R)
Daitan (R)
Daichi (H)
Daiki (H)
Densetsu (H)

>Mori <> Shiro 2007
C`Yoshiro (R)
Chanto Okami (R)
Chikako (H)
Chikato (R) †
Chihiro (H)
Cashira (H)

>Siri <> Toshi 2007
Bidàshi (R)
Birodo (R)
Byakko (R)
Barà (H)
Bòya (H)
B`Yukiarashi (H)

>Saza <> Akio 2004
Akari (R)
Akeru (R) †
Akuma (H) †


Anfahrt
Rechtliche Seite
Impressum
Download


Schnellsuche

*Zucht vom Urteilskreuz

In der Zucht von Kurt Zeilinger - Zwingername "vom Urteilskreuz:

Shira - "Cashira kara Shiawase"
Daitan kara Shiawase
Seite ausdrucken Besucher seit 02/06: 2.553.900© Design & Programmierung: G.S.   Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 24. Mai 2016