WWW..AT

Unsere Seiten


Akita von Staatze

*Zucht vom Urteilskreuz

>Beniko <> Jinsei 2018
Haruko (R)
Hiraku (R)
Harumi (H)

>Sayuri <> Jinsei 2017
Ganbo (R)
Ganko (R)
Gokuraku (H)
Goshiki (H)

>Sayuri <> Kensha 2016
Fukasa (R)
Fukai (H)
Fukuro (H)
Fumiko (H)

>Shira <> Kensha 2014
Emiko (H)

>Yoso <> Kensha 2013
Daku (R)
Danshei (R)
Danshi (R)
Daiji (H)
Dakara (H)

>Shira <> Daitan 2012
Chiko (R)
Chiasa (H)
Chiyoko (H)

>Mori <> Daitan 2012
Banshu (R)
Bisho (R)
B´Akemi (H)
Beniko (H)
Biyo (H)

>Shira <> Miki 2011
Aibo (R)
Akiko (H)
Akina(H)
Akira (H)

>Mori <> Kuroi 2011
Zen (R)
Zoi gai no (H)
Zsa Zsa (H) †

>Shira <> Miki 2010
Yakki (R)
Yokan (R)
Yashin (R)
Ya (H )
Yala (H)
Yama (H)
Yosogai no (H)
Yuki (H)

>Mori <> Miki 2009
Xen (R) †
Xeros (R)

>Shiba<>C´Yoshiro 2008
Wataru (R)
Washimi (H)

>Shiba <> Shiro 2008
Vasco (R) †
Vashikiro (R)
Vaishavi (H)
Vanida Makita (H)

>Shiba <> Maru 2006
Uljas (R)
Umo (R) †

>Shiba <> Akio 2005
Tara (H) †
Tesaiga (H)
Tiara (H)
Tikara (H)

>Shiba <> Tochi 2002
Simba (R)
Sumo (R) †
Saphira (H) †
Samira (H)
Siri (H) †
Sonka (H) †

>Saza <> Akiro 2002
Reiko (R) †
Rabea (H) †

>Saza <> Akiro 2001
Quan (R) †
Quincy (R)
Quinto (R)
Quiers (H) †
Quiska (H) †

>Saza <> Akiro 2000
Percy (R)
Pirot (R) †
Poet (R)
Portos (R)
Pearl (H)
Prosa (H) †

>Saza <> Akiro 1999
Okuma (R)
O´Shoko (R)
O`Hara (H)

*Zucht kara Shiawase

>Siri <> Miki 2008
Daijo (R)
Dairiseki (R)
Daitan (R)
Daichi (H)
Daiki (H)
Densetsu (H)

>Mori <> Shiro 2007
C`Yoshiro (R) †
Chanto Okami (R)
Chikako (H)
Chikato (R) †
Chihiro (H)
Cashira (H)

>Siri <> Toshi 2007
Bidàshi (R)
Birodo (R)
Byakko (R)
Barà (H) †
Bòya (H)
B`Yukiarashi (H)

>Saza <> Akio 2004
Akari (R)
Akeru (R) †
Akuma (H) †


Anfahrt
Rechtliche Seite
Impressum
Download


Schnellsuche

Zucht Akita von StaatzeZwinger von Staatze


Akitas aus der Zucht von Sabine und Fritz Lötz aus

Feldstrasse 1
Staatz
2134
Österreich
+43 699 118 77 842

Weiterführender Link ->
Seite ausdrucken Besucher seit 02/06: 7.047.594© Design & Programmierung: G.S.   Zuletzt aktualisiert: Samstag, 09. November 2019